Convocarea Consiliul Judeţean Caraş-Severin pentru data de 28 martie 2024

 

Comunicat de presă

(27 martie 2024)

 

Președintele Romeo Dunca a dispus convocarea Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară pentru data de 28 martie 2024, ora 11:00, următoarele proiecte fiind incluse pe ordinea de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Caraș-Severin”, domnului Miodrag Belodedici.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiei privind aprobarea situaţiei financiar-contabile anuale a Judeţului Caraş-Severin, pe anul 2023.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.34/04.03.2024 privind utilizarea sumei de 82.407,75 mii lei din excedentul bugetului local al Județului Caraș-Severin rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2023,în valoare de 95.002,18, mii lei, în anul 2024.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 35/04.03.2024 privind aprobarea bugetului propriu al Județului  Caraș-Severin,pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027.
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 36/04.03.2024 privind aprobarea bugetului propriu al  Judeţului Caraş-Severin şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin și finanţate de către acesta pe sursa A, pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027.
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 38/04.03.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Reșița, instituție de sub autoritatea Consiliului Județean și finanțată de către acesta pe sursa F, pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027.
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 39/04.03.2024 privind  aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraș-Severin și finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2024 și estimări pe anii  2025-2027.
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș- Severin nr.129/30.06.2020 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli privitoare la acțiunile de protocol și dotarea cu autovehicule din parcul auto al Consiliului Județean Caraș-Severin precum și al instituțiilor și serviciilor publice din subordine, cu modificările și completările ulterioare.
 9. Proiect de hotărâre privind admiterea/respingerea plângerii prealabile formulată de către Unitatea Administrativ -Teritorială Orașul Băile-Herculane, împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 43/04.03.2024.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical din unitățile de cult din județul Caraș-Severin, pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027.
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 41/04.03.2024 privind defalcarea sumei de 2.000.000 lei prevăzută în bugetul propriu al Judeţului Caraş-Severin la cap.67 -”Cultura, recreere şi religie”, pe domenii de intervenţie(finanţare), pe anul 2024.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea anunțului de depunere a proiectelor, programelor și acțiunilor culturale, la nivelul județului Caraș-Severin.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual a finanțărilor nerambursabile pentru programe și proiecte sportive din bugetul Consiliului Județean Caraș-Severin pentru activitățile nonprofit ale entităților sportive de drept privat, cu sediul pe raza județului Caraș-Severin, care participă cu sportivi la competiții interne și internaționale și/sau organizează, desfășoară competiții sau acțiuni sportive pe plan județean, pe anul 2024.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile a programelor, proiectelor şi acţiunilor organizate în domeniul tineret din bugetul Consiliului Județean Caraș-Severin pentru anul 2024.
 15. Proiect de hotărâre privind reorganizarea, prin fuziune, a Căminului pentru Persoane Vârstnice Reșița și respectiv a Căminului pentru Persoane Vârstnice Sacu
 16. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului Județean de Cultură și Artă ”Petru Vița” al județului Caraș-Severin
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului lucrărilor de drumuri judeţene finanţate din sume defalcate din TVA”, pentru anul 2024.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CNAIR), Consiliul Județean Caraș-Severin și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Reșița pentru obiectivul de investiții ”Drum TransRegio Reșița-Caransebeș-DX2”.
 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 238/28.11.2022 privind aprobarea Studiului de trafic/mobilitate privind identificarea și evaluarea fluxurilor de călători, a cerințelor de mobilitate ale colectivităților locale și întocmirea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate între localitățile județului Caraș-Severin, stabilirea și aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, prestat între localitățile județului Caraș-Severin, cu valabilitate în perioada 01.01.2023-31.12.2032, precum și graficele de circulație pentru traseele județene din Programul de transport public județean
 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 239/28.11.2022 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean prin curse regulate între localitățilejudețului Caraș-Severin, a modalității de atribuire a Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în județul Caraș-Severin, a Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public  județean de persoane prin curse regulate în județul Caraș-Severin, a Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Caraș-Severin  și a documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane prin curse regulate în aria de competență a județului Caraș-Severin.
 1. Proiect de hotărâre privind constatarea lipsei dreptului de proprietate publică a Județului Caraș-Severin asupra bunului denumit generic „pod peste râul Timiș, situat pe DC5 Constantin Daicoviciu”, solicitat a fi trecut interdomenial în proprietatea publică a Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Constantin Daicoviciu și pe cale de consecință respingerea solicitării de preluare.
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 20/31.01.2019 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din incinta imobilului situat în Reșița Piața 1 Decembrie 1918 nr.7 et.1 aflat în domeniul public al județului Caraș-Severin în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Intercom Deșeuri Caraș-Severin.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin 243/28.11.2022 privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin, cu modificările ulterioare.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 10/30.01.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 12/30.01.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului de Vest Reșița, cu modificările și completările ulterioare.
 6. Proiect de hotătâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.30/19.02.2024 privind aprobarea solicitării licenței de dare in administrarea Unității Administrativ Teritoriale Județul Caraș-Severin prin Consiliul Județean Caraș-Severin, a lucrărilor miniere de exploatare a surselor de ape terapeutice/geotermale, din fostul perimetru de exploatare Băile-Herculane I.
 7. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității  Hotărârii Consiliului Judeţean Caraș-Severin nr. 42/04.03.2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 314/14.12.2023 privind aprobarea implementării de către Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Caraș-Severin, prin Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeș, a proiectului „Intervenții de primă necesitate la poarta dinspre colţul nord- estic şi la o porţiune a zidului nord- estic din cadrul castrului roman de la Tibiscum”.
 8. Proiect de hotărâre pentru modificare Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr.151/09.06.2023  privind aprobarea componenței nominale și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraș – Severin.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Caraş-Severin prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, în calitate de membru asociat la constituirea „Asociației CLUB SPORTIV MUNCITORESC REȘIȚA”
 10. Opinia motivată nr.4727/07.03.2024 privitoare la refuzul contrasemnării pentru legalitate a Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 43/04.03.2024 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, prevăzută la art.6 alin.(7) din Legea bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2024.
 11. Informare privitoare la posibilitatea plații creanței de către un terț, în numele și pentru S.C. Aeroportul Caranseșeș S.A., precum și la posibilitatea eșalonării sau nu, a plații datoriilor pe care  C. Aeroportul Caranseșeș S.A. le are către Consiliul Județean Caraș-Severin , la data prezentei.
 12. Proces-verbal privind constatările comisiei asupra stării de degradare  a unor imobile(clădiri) situate în municipiul Caransebeș, str. Aeroportului, nr.1-Aeroportul Caransebeș.
 13. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii preşedintelui şi a hotărârilor Consiliului Judeţean, în anul 2023.
 14. Raport privind situația gestionării bunurilor apartinând domeniului public și privat al Județului Caraș-Severin, pe anul 2023.
 15. Raport cu privire la modul de soluționare a petiilor pe semestrul II 2023.
 16. Raport de activitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin și respectiv al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraș-Severin, pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023.
 17. Raport de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Caraș-Severin aferent anului 2023
 18. Raport de activitate, pentru anul 2023, al Direcției de Evidență a Persoanelor a județului Caraș-Severin.
 19. Raportul anual de activitate pentru anul 2023 al Serviciului Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Caraș – Severin.
 20. Raport activitate al Spitalului Județean de Urgență Reșița, pe anul 2023.
 21. Raport de activitate al SC SCHILIFT SRL, pe anul
 22. Informare privind nivelul de asigurare a securității și siguranței civice a comunității pe trimestrul IV/2023.
 23. Interpelari

 

 

Serviciul Comunicare

Post Author: Cornelia Dunăreanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *