Adresat studenților și absolvenților

Consiliului Județean Caraș-Severin își deschide porțile pentru stundeții și absolvenții de studii superioare care doresc să se implice activ în viața județului prin participarea, pe parcursul a șase luni consecutive, la singurul program de internship din administrația publică din județul Caraș-Severin.

Programul se adresează studenților înscriși cel puțin în anul II de studii și care sunt integraliști în anul universitar anterior, masteranzilor, precum și absolvenților care au maxim 3 ani de la terminarea ciclului I sau II de învățământ superior, cu vârsta până în 30 de ani.

În acest an sunt disponibile 7 locuri, iar durata timpului de muncă pentru un intern, pentru a desfășura activitatea în baza contractului de internship, este de maximum 40 de ore pe săptămână, iar durata unui program de internship este de maximum 720 de ore pe parcursul a 6 luni consecutive, astfel:

2 locuri la Direcția Generală Juridică și de Administrație Publică Locală, sfera de adresabilitate limitându-se la studenții înscriși cel puțin în anul II de studii și care sunt integraliști în anul universitar anterior, masteranzilor, precum și absolvenților care au maxim 3 ani de la terminarea ciclului I sau II de învățământ superior, cu vârsta până la în 30 de ani, în domeniul științe juridice – specializarea drept și/sau drept european și ănternațional și/sau domeniul științe administrative – specializările administrație publică, administrație publică europeană, asistență managerială și administrativă, leadership în sectorul public;
2 locuri la Direcția Generală Financiar Administrativ, sfera de adresabilitate limitându-se la studenții înscriși cel puțin în anul II de studii și care sunt integraliști în anul universitar anterior, masteranzilor, precum și absolvenților care au maxim 3 ani de la terminarea ciclului I sau II de învățământ superior, cu vârsta până la în 30 de ani, în domeniul științe economice – specializările contabilitate și informatică de gestiune, economie generală, economie generală și comunicare economică, economie și finanțe, finanțe și bănci, management, marketing, administraea afacerilor, economia firmei;
2 locuri la Direcția Generală de Dezvoltare, sfera de adresabilitate limitându-se la studenții înscriși cel puțin în anul II de studii și care sunt integraliști în anul universitar anterior, masteranzilor, precum și absolvenților care au maxim 3 ani de la terminarea ciclului I sau II de învățământ superior, cu vârsta până la în 30 de ani, în domeniul științe inginerești, specializarea construcții civile, industriale și agricole și/sau căi ferate, drumuri și poduri;
1 loc la Direcția de Patrimoniu, sfera de adresabilitate limitându-se la studenții înscriși cel puțin în anul II de studii și care sunt integraliști în anul universitar anterior, masteranzilor, precum și absolvenților care au maxim 3 ani de la terminarea ciclului I sau II de învățământ superior, cu vârsta până la în 30 de ani, în domeniul științe inginerești, dar fără a se limita la o specializare și/sau domeniul științe juridice – specializarea dreptși/sau drept european și internațional și/sau domeniul științe administrative – specializările administrație publică, administrație eruopeană, asistență managerială și administrativă, leadership în sectorul public și/ sau în domeniul științe economice – specializările contabilitate și informatică de gestiune, economie generală, economie generală și comunicare economică, economie și finanțe finanțe și bănci, management, marketing, administrarea afacerilor, economia firmei.

Internul are dreptul la o indemnizaţie pentru internship, plătită de Consiliul Judeţean Caraş-Severin în calitate de organizaţie-gazdă, al cărei cuantum va fi stipulat în contractul de internship. Cuantumul indemnizaţiei pentru internship este egal cu cel puţin 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă proporţional cu numărul de ore de activitate desfăşurată. Consiliul Județean Caraș-Severin va asigura cuantumul indemnizației de internship proporțional cu timpul de lucru raportat la o normă întreagă.

Cei interesați trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

a). vârsta minimă de 18 ani la data înscrierii în program;
b). rezidența și domiciliul în România;
c). nu sunt activi pe piața muncii;
d). cultură generală amplă și să se exprime corect și coerent în limba română;
e). studii sau pregătire corespunzătoare în domeniul de internship ales;
f). cunosc la nivelul mediu (B1/B2) cel puțin o limbă străină de circulație internațională, conform standardelor europene de evaluare a competențelor lingvistice;
g). utilizează, cel puțin la nivel mediu, soft-urile de procesare text, calcul tabelar și prezentări, precum și instrumentele de navigare pe internet;
h). au o stare de sănătate adecvată postului pentru care candidează.

Un candidat poate completa un singur formular de înscriere/etapă, pentru o singură structură de specialitate.

Dosarele se depun începând cu data de 03.10.2022, de luni-joi, între orele 08-16, la Registratura Consiliului Județean Caraș-Severin, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, parter, Reșița, până în data de 31.10.2022, ora 16.00, și trebuie să conțină următoarele documente:

1. Formularul tip de înscriere, disponibil online pe site-ul instituției;
2. Copie CI sau copie după un alt document care atestă identitatea persoanei;
3. Curriculum vitae model Europass;
4. Diplomă de absolvire/adeverință de absolvire a studiilor de licență;
5. Scrisoare de intenție;
6. Adeverință de la medicul de familie/unități medicale abilitate care să ateste că este apt pentru muncă;
7. Cazier judiciar;
8. Declarație pe propria răspundere că nu are un raport de muncă sau un raport de serviciu;
9. Alte diplome, certificate, adeverințe, care atestă dobândirea de competențe ori implicarea în diferite proiecte, programe, activități extra-didactice, voluntariat etc.

Selecția candidaților se va face în două etape:

• 07–09 noiembrie 2022 – evaluarea conținutului dosarului de candidatură și afișarea rezultatelor
• 10-11 noiembrie 2022 – interviul și afișarea rezultatelor

Rezultatele selecției dosarelor, lista persoanelor admise la interviu, precum și data desfășurării interviului vor fi anunțate pe pagina de internet a institutei: www.cjcs.ro, la Secțiunea Program Internship 2022.

În ipoteza în care locurile diponibile în cadrul direcțiilor de reasort amintite în cele ce preced nu vor fi ocupate din cauza condițiilor de studii, Consiliul Județean Caraș-Severin își rezervă dreptul de a modifica condițiile și de a organiza o nouă sesiune în vederea ocupării locurilor rămase libere.

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0255 – 250683, Serviciul Comunicare, Relații Publice și Control Intern Managerial din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin.

Post Author: Cornelia Dunăreanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *