Profesorii care doresc să susțină examenul de Definitivat se mai pot înscrie până mâine, 29 octombrie

Calendarul examenului de definitivat 2022 a fost publicat deja în Monitorul Oficial.

Astfel, profesorii care doresc să susțină examenul mai au timp să se înscrie până mâine, 29 octombrie.

Examenul poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice.

Cei care promovează acest examen, dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar.

Cei care nu obțin minim nota 8 și nu promovează astfel examenul, pot fi angajați ca profesori debutanți în sistemul național de învățământ preuniversitar, însă numai pe perioadă determinată.

Proba scrisă la Definitivat este programată pentru 20 iulie 2022.

Actele necesare la înscriere sunt:

1) fișa de înscriere la examenul national de definitivare în învățământ, completată și confirmată de conducerea unității de învățământ și semnată de catre candidat;

2) copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, insotite de foaia matricolă/suplimentul la diploma, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ;

3) document certificat „conform cu originalul” de catre conducerea unitatii de invatamant, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor legale privind absolvirea programului de pregatire psihopedagogica si metodica in specialitatea pentru care se solicita inscrierea la examen;

4) copii ale urmatoarelor documente, certificate „conform cu originalul” de catre conducerea unitatii de invatamant: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, orice document care atesta schimbarea numelui (daca este cazul);

5) adeverinta privind calificativul „Bine” sau „Foarte bine” acordat pentru ultimul an scolar in care candidatul a desfasurat activitate didactica, cu exceptia candidatilor aflati in primul an de stagiu;

6) adeverinta privind achitarea taxei de inscriere la examen, pentru candidatii care au participat la 3 sesiuni anterioare si nu au promovat examenul;

7) adeverinta din care sa rezulte vechimea de predare efectiva la catedra a candidatului, ca personal didactic calificat, la data inscrierii.

8) dovada autorizarii/acreditarii unitatii de invatamant private

Post Author: Andreea Ilie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.